1. Algemeen

1.1 Ergospel is de maatschappelijke benaming voor eenmanzaak Van Wambeke Jennifer  (Jean Baptiste Dekeyserstraat 21 9600 ronse, ondernemingsnummer 0828686044, GSM 0474/79.90.91, e-mail jennifer @ ergospel.be). Ergospel verkoopt speelgoed en didachtische materialen zowel online als via een baksteen winkel.

1.2 Wanneer u een account aanmaakt bij Ergospel, dan creëert u een digitaal profiel dat uw persoonsgegevens bijhoudt. U kan dan een volgende keer sneller afrekenen en uw bestelhistoriek bijhouden. Als houder van een account bent u de eigenaar van alle data opgeslagen in uw profiel. U kunt dus alle persoonlijke data steeds naar eigen believen wijzigen of verwijderen. Wanneer u geen account aanmaakt worden eveneens die persoonsgegevens bijgehouden die gekoppeld en noodzakelijk zijn voor de verwerking van uw order zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres.

1.3 Gegevensbescherming nemen wij heel ernstig. Wij garanderen een gepaste bescherming van uw persoonsgegevens. Daarbij baseren wij ons op de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (kortweg AVG of GDPR).

1.4. Met deze Privacyverklaring informeren wij u over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken van zodra u een account aanmaakt of een bestelling plaatst. Door deze Privacyverklaring te aanvaarden tijdens het registratieproces, verklaart u zich akkoord met de inhoud ervan. Gaat u niet akkoord met een of meerdere voorwaarden, dan verzoeken wij u vriendelijk zich vooralsnog niet te registreren en eerst contact met ons op te nemen via jennifer @ ergospel.be om uw bezorgdheden te bespreken.

Deze Privacyverklaring hoort samen met de Gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn bij Ergospel. Wij raden u aan beide documenten zorgvuldig door te lezen.

2. Wat doen wij met uw informatie?

2.1 Bij het verwerken van de persoonsgegevens die u tijdens het afronden van een aankoop opgeeft hebben wij de volgende doelstellingen voor ogen.

Ergospel maakt het voor u als gebruiker mogelijk om:

1.    een persoonlijke account aan te maken waarmee u kan inloggen om uw bestelgeschiedenis te bekijken en orders op te volgen.

2.    desgewenst onze nieuwsbrief en/of andere informatie over producten en diensten te ontvangen. 

verder maakt het voor ons als communicatiedienst mogelijk om:

1.    algemeen gebruikersbeheer uit te voeren;

2.    u te contacteren wanneer nodig;

3.    volledig anonieme statistieken omtrent meest bekeken producten, meest verkochte producten en zo meer samen te stellen voor eigen gebruik. Deze gegevens worden in geen geval gedeeld.

 

3. Wanneer verwerken of gebruiken wij welke persoonsgegevens?

3.1 Bij gebruik van de Website verzamelen wij vooral functionele informatie, zoals toegelicht in de Website Privacyverklaring.

3.2 Bij het aanmaken van een profiel alsook bij een gewone aankoop slaan wij ook de volgende meer persoonsgebonden informatie op:

1.    altijd (nodig voor het afronden van een aankoop): e-mailadres, naam, adres, telefoonnummer

2.    specifiek bij aanmaken van een account:  e-mailadres, naam, adres, telefoonnummer

gebruikersnaam en wachtwoord;

3.    specifiek bij registratie voor onze nieuwsbrief: e-mailadres, voornaam en naam;

3.3 Op geautomatiseerde wijze verkregen persoonsgegevens: Bepaalde gegevens worden op geautomatiseerde wijze verzameld, telkens wanneer u Ergospel gebruikt. Zo is uw ip-adres zichtbaar zolang u zich op de website bevindt en nog even daarna. Na ongeveer een uur wordt de surfgeschiedenis van niet geregistreerde klanten opnieuw automatisch gewist.

3.4 Wij houden de persoonsgegevens in uw persoonlijk profiel bij zolang u geregistreerd blijft voor Ergospel. Op die manier kunnen wij u onze diensten op een optimale manier aanbieden. Indien u uw registratie opzegt (via de optie “Account bewerken” in uw profielinstellingen), dan worden uw persoonsgegevens niet langer bewaard. Een uitzondering op deze regel is enkel aan de orde wanneer het bewaren van uw gegevens vereist zou zijn in het kader van reglementaire voorschriften die Ergospel dient te volgen of indien de gerechtelijke instanties, politiediensten of andere bevoegde overheden hierom verzoeken.

3.5 Er kunnen acties, losgekoppeld van uw persoonsgegevens en geanonimiseerd bijgehouden worden voor het opmaken van statistische informatie voor onbepaalde duur. Bijvoorbeeld het drukste moment op de website.

4. Wanneer geven wij uw persoonsgegevens door aan derde partijen?

4.1 Uw paswoord zal in geen geval worden getoond of aan derden worden verstrekt.

4.2 Gegevens die noodzakelijk zijn voor het verzenden en opvolgen van uw order zoals naam, adres en e-mail adres worden gedeeld met Myparcel en Bpost om uw pakket te kunnen verzenden en leveren. Deze diensten zijn eveneens gebonden aan het Europees privacybeleid en zijn niet gemachtigd uw gegevens verder te verspreiden, door te geven of te verkopen.

4.3 Bij de uitbouw van onze dienstverlening werken wij samen met onderaannemers (bijvoorbeeld hosting providers voor de Website). Deze bedrijven zijn gevestigd binnen de Europese Economische Ruimte en zijn er contractueel toe verbonden het privacybeleid van Ergospel strikt te respecteren. Zij handelen enkel op instructie van Ergospel en nemen de nodige maatregelen om persoonsgegevens adequaat te beschermen.

5. Inzage- en correctierecht

5.1 U hebt het recht om kosteloos informatie te vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u eveneens het recht om deze persoonsgegevens te laten wijzigen indien ze onjuist of onvolledig zijn. Daarnaast kunt u uw persoonsgegevens laten verwijderen of het gebruik ervan verbieden indien ze niet ter zake zijn.

5.2 Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons altijd contacteren via het e-mailadres jennifer @ergospel.be Een aantal van deze acties kan u eveneens zelf via uw account uitvoeren.

6. Wat zijn uw rechten als "betrokkene"?

6.1 In overeenstemming met de Algemene Verordening gegevensbescherming van 27 april 2016 (AVG of GDPR), beschikt u over specifieke rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens.

6.2 U kan steeds - kosteloos en zonder daarvoor enige motivatie te moeten geven - bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor doeleinden van direct marketing.

6.3 U heeft het recht om ons kosteloos te vragen over welke persoonsgegevens wij beschikken, en deze gegevens desgevallend kosteloos te laten corrigeren, over te dragen of te verwijderen.

6.4 U heeft het recht om ons kosteloos, maar gemotiveerd, te vragen om de verwerking van persoonsgegevens te beperken of om tegen een verwerking bezwaar te maken.

6.5 Verder beschikt u over het recht om uw toestemming (zoals de toestemming om uw gegevens met derden te delen) met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens op ieder moment te herroepen. Deze herroeping zal echter geen invloed hebben op de wettigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens voor de periode die voorafgaat aan het moment van deze herroeping en op verwerkingsactiviteiten die berusten op een andere rechtsgrond.

6.6 U kan op elk ogenblik uw Ergospel account verwijderen. Al uw persoonsgegevens in het bezit zullen dan gewist worden, tenzij Ergospel voor andere doeleinden wettelijk verplicht is om deze bij te houden dan wel over een andere rechtmatige basis beschikt om deze verder te verwerken voor specifieke doeleinden.

7. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

7.1 Ergospel neemt gepaste beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onder meer onverwachte vernietiging, toevallig verlies, moedwillige wijziging of ongeoorloofde toegang. We maken onder meer gebruik van firewalls, zorgen ervoor dat alle informatie en elk bestand op een veilige terminal wordt opgeslagen en beschermen elk paswoord door encryptietechnologie.

7.2 Het gebruik van nicknames of logins en wachtwoorden of toegangscodes valt onder uw verantwoordelijkheid als Eindgebruiker. Hierbij verbindt u zich ertoe om het vertrouwelijke karakter ervan zorgvuldig te bewaren. In geval van verlies, diefstal of misbruik van aanmeldingsgegevens vragen wij u om ons onmiddellijk te waarschuwen per e-mail met als onderwerp van het bericht 'Login Ergospel'.

8. Waar kan ik terecht voor vragen en/of klachten?

8.1 Ergospel stelt alles in het werk om uw privacy te respecteren. Uiteraard valt het nooit uit te sluiten dat een en ander verbeterd kan worden. Wij vragen u vriendelijk om eventuele opmerkingen en/of klachten aan ons te melden via jennifer @ ergospel.be of op het adres JB Dekeyserstraat 21, 9600 Ronse, België. Wij verzoeken u om uzelf hierbij te identificeren (zoals door het meesturen van een kopie van de voorzijde van uw eID).

8.2 Indien u meent dat wij uw klacht niet afdoende hebben behandeld, melden wij u dat u ook steeds het recht heeft om contact op te nemen met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (Privacycommissie) en in voorkomend geval klacht in te dienen, zo u zich in uw rechten geschonden acht.

9. Wijzigingen

9.1 Ergospel behoudt zich steeds het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Gelieve daarom zelf regelmatig de laatste versie van dit document te raadplegen. Bent u het oneens met een wijziging in de Privacyverklaring, dan heeft u steeds de mogelijkheid om uw account stop te zetten.

9.2 Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 18/05/2018.